1398/03/19
سکشن لخت سه وجهی دکل G45
روش های خرید سکشن لخت سه وجهی دکل G45 از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 105 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت قبلی : 105,000 تومان
قیمت : 109,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 30 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 30 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 178 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 5,340,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 27 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 27 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 175 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 4,725,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 24 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 24 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 175هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 4,200,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 21 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 21 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 175 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 3,675,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 18 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 18 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 175 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 3,150,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 15 متری 6 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 15 متری 6 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 185 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 2,775,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 12 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 12 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 185 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 2,220,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 9 متری 6 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 9 متری 6 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 190 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,710,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G45 ارتفاع 6 متر با متعلقات کامل
روش های خرید دکل مهاری G45 ارتفاع 6 متر با متعلقات کامل از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 190 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,140,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021