1394/06/03
دکل مهاری G35 ارتفاع 15 متری 6 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 15 متری 6 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 165 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 2,475,000 تومان
1395/02/18
سکشن لخت سه وجهی دکل G35
روش های خرید سکشن لخت سه وجهی دکل G35 از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 115 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت قبلی : 96,000 تومان
قیمت : 103,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G35 ارتفاع 30 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 30 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 150 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 4,500,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G35 ارتفاع 27 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 27 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 170 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 4,131,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G35 ارتفاع 24 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 24 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 150 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 3,600,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G35 ارتفاع 21 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 21 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 153 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 3,213,000 تومان
1398/03/19
دکل مهاری G35 ارتفاع 18 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 18 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 150 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 2,700,000 تومان
1395/02/18
دکل مهاری G35 ارتفاع 6 متر با متعلقات کامل
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 6 متر با متعلقات کامل از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 170 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,020,000 تومان
1395/02/18
دکل مهاری G35 ارتفاع 9 متری 6 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 9 متری 6 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 170 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,530,000 تومان
1395/02/18
دکل مهاری G35 ارتفاع 12 متری 9 متر مهار
روش های خرید دکل مهاری G35 ارتفاع 12 متری 9 متر مهار از فروشگاه اتصال شبکه :

* متری 160 هزار تومان

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,920,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021