1395/03/05
Lightning Arrester
در مواردd که تجهیزات رادیویی با قیمت بالا بر روی دکل ها یا مکان هایی نصب می شوند که امکان برخورد صاعقه در آن محل وجود دارد جهت محافظت از تجهیزات رادیویی نیاز است که بین آنتن و رادیو برقگیر نصب گردد که مانع از آسیب دیدن دستگاه ها هنگام برخورد صاعقه می شود.
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020