1394/03/30
میکروتیک RB951-2n
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/03/30
روترمیکروتیک RB750
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/03/30
میکروتیک RB750GL
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/03/30
میکروتیک RB750UP
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/03/30
میکروتیک RB2011UiAS-IN
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/03/30
میکروتیک RB2011UiAS-RM
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت : 1,700,000 تومان
قیمت ویژه : 1,700,000 تومان
1394/03/30
میکروتیک RB260GSP
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
swos
SwOS
قیمت : 900,000 تومان
قیمت ویژه : 900,000 تومان
1394/03/30
میکروتیک RB1100AHx2-LM
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
تماس بگیرید
1394/03/29
میکروتیک RB1200
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
تماس بگیرید
1394/03/29
میکروتیک RB2011iL-IN
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/03/29
میکروتیک RB2011iLS-IN
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
تماس بگیرید
1394/03/29
میکروتیک hEX lite
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 700,000 تومان
قیمت ویژه : 700,000 تومان
1394/03/29
میکروتیک RB1100AH
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
تماس بگیرید
1394/03/29
میکروتیک RB1100AHx2
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
قیمت : 1,200,000 تومان
قیمت ویژه : 1,235,000 تومان
1394/03/29
میکروتیک CCR1036-12G-4S
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
قیمت : 3,390,000 تومان
قیمت ویژه : 3,435,000 تومان
1394/03/29
میکروتیک CRS125-24G-1S-IN
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
دارد
ندارد
دارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
تماس بگیرید
1394/03/29
میکروتیک CRS125-24G-1S-RM
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت : 700,000 تومان
قیمت ویژه : 730,000 تومان
1394/03/29
میکروتیک CCR1009-8G-1S
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
قیمت : 1,480,000 تومان
قیمت ویژه : 1,510,000 تومان
1394/03/29
میکروتیک CCR1016-12G
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
1
ندارد
ندارد
دارد
دارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 6
قیمت : 2,335,000 تومان
قیمت ویژه : 2,370,000 تومان
1394/03/29
میکروتیک CRS212-1G-10S-1S+IN
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
دارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
RouterOS
RouterOS سطح 5
قیمت : 740,000 تومان
قیمت ویژه : 772,000 تومان
1394/03/28
میکروتیک RB2011iL-RM
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دارد
ندارد
ندارد
ندارد
RouterOS
RouterOS سطح 4
قیمت : 367,000 تومان
قیمت ویژه : 377,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019