1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-2402H3
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-2402H3 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-2402H3 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 2,000,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-0802H4SMI
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-0802H4SMI از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-0802H4SMI - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 2,900,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-2408H4SM+
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-2408H4SM+ از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-2408H4SM+ - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 3,600,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-1604H3S
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-1604H3S از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-1604H3S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,730,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-1604H3
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-1604H3 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-1604H3 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,550,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-0804H4S
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-0804H4S از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-0804H4S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 1,250,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-0802H3
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-0802H3 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-0802H3 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 900,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-0404H4S
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-0404H4S از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-0404H4S - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 850,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-0403H4
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-0401H2 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-0401H2 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 675,000 تومان
1398/04/22
سوئیچ کی دی تی KP-0401H2
روش های خرید سوئیچ کی دی تی KP-0401H2 از فروشگاه اتصال شبکه :

* پرداخت در محل پس از تحویل، ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه

با اتصال شبکه همراه باشید

قیمت KP-0401H2 - تجهیزات دست دوم میکروتیک ، محصولات میکروتیک ، POE و SXT
قیمت : 375,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021