1394/04/19
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24TS-L
روش های خرید WS-C2960S-24TS-L :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت قبلی : 1,950,000 تومان
قیمت : 2,400,000 تومان
1398/08/19
سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-48PS-S
روش های خرید WS-C3560V2-48PS-S :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,680,000 تومان
1398/08/19
سوئیچ سیسکو WS-C3560-48PS-S
روش های خرید WS-C3560-48PS-S :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,570,000 تومان
1398/08/19
سوئیچ سیسکو WS-C3560-24PS-S
روش های خرید WS-C3560-24PS-S :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,150,000 تومان
1398/08/19
سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24T-E
روش های خرید WS-C3750X-24T-E :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,870,000 تومان
1398/08/13
سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24PS
روش های خرید WS-C3750X-24PS :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 7,800,000 تومان
1398/08/13
سوئیچ سیسکو WS-C3750X-48TS
روش های خرید WS-C3750X-48TS :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 5,700,000 تومان
1398/08/13
سوئیچ سیسکو WS-C3750X-24TS
روش های خرید WS-C3750X-24TS :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 4,650,000 تومان
1398/08/13
سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24PS-S
روش های خرید WS-C3750G-24PS-S :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 3,300,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C3750G-48TS-S
روش های خرید WS-C3750G-48TS-S :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,900,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24TS-E
روش های خرید WS-C3750G-24TS-E :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,120,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-E
روش های خرید WS-C3750G-12S-E :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,170,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C3750G-24TS-S 1U
روش های خرید WS-C3750G-24TS-S 1U :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت قبلی : 1,870,000 تومان
قیمت : 2,600,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C3750G-12S-S
روش های خرید WS-C3750G-12S-S :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت قبلی : 1,900,000 تومان
قیمت : 2,600,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24PS-L
روش های خرید WS-C2960X-24PS-L :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 11,000,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-48TS-L
روش های خرید WS-C2960X-48TS-L :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 11,000,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-24TS-L
روش های خرید WS-C2960X-24TS-L :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 6,750,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C2960X-48FPS-L
روش های خرید WS-C2960X-48FPS-L :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 18,000,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48FPS-L
روش های خرید WS-C2960S-48FPS-L :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 5,150,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-24PS-L
روش های خرید WS-C2960S-24PS-L :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت قبلی : 3,350,000 تومان
قیمت : 4,200,000 تومان
1398/08/12
سوئیچ سیسکو WS-C2960S-48TS-S
روش های خرید WS-C2960S-48TS-S :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021