1395/03/07
یستار MyPBX U300
مرکز تلفن MyPBX U300 یک مرکز مستقل بدون نیاز به کامپیوتر است و با پشتیبانی از لینک E1 گزینه بسیار مناسب برای شرکتهای کوچک و متوسط یا راه حلهای ارتباط بین دفاتر می‌باشد.سانترال IP شرکت Yeastar با ارائه هر دو پروتکل SIP و IAX2 امکان داشتن انواع داخلی های VoIP را فراهم می‌نماید.
تماس بگیرید
1395/03/07
یستار MyPBX U500
انتقال مکالمه بدون واسطه
انتقال مکالمه با واسطه
پشتیبانی از BLF
لیست سیاه
برگشت تماس
ضبط جزئیات تماس
انتظار مکالمه
Route تماس
انتقال تماس
شماره انداز
کنفرانس
تعیین ساعت کاری
DND
فایروال
منشی تلفنی
تنظیم خودکار تلفن
صف انتظار
ارسال پیغام صوتی به ایمیل
تنظیمات تحت وب
تماس بگیرید
1395/03/07
یستار MyPBX U510
انتقال مکالمه بدون واسطه
انتقال مکالمه با واسطه
پشتیبانی از BLF
لیست سیاه
برگشت تماس
ضبط جزئیات تماس
انتظار مکالمه
Route تماس
انتقال تماس
شماره انداز
کنفرانس
تعیین ساعت کاری
DND
فایروال
منشی تلفنی
تنظیم خودکار تلفن
صف انتظار
ارسال پیغام صوتی به ایمیل
تنظیمات تحت وب
تماس بگیرید
1395/03/07
یستار MyPBX SOHO
انتقال مکالمه بدون واسطه
انتقال مکالمه با واسطه
پشتیبانی از BLF
لیست سیاه
برگشت تماس
ضبط جزئیات تماس
انتظار مکالمه
Route تماس
انتقال تماس
شماره انداز
کنفرانس
تعیین ساعت کاری
DND
فایروال
منشی تلفنی
تنظیم خودکار تلفن
صف انتظار
ارسال پیغام صوتی به ایمیل
تنظیمات تحت وب
تماس بگیرید
1395/03/07
یستار MyPBX Standard V7
انتقال مکالمه بدون واسطه
انتقال مکالمه با واسطه
پشتیبانی از BLF
لیست سیاه
برگشت تماس
ضبط جزئیات تماس
انتظار مکالمه
Route تماس
انتقال تماس
شماره انداز
کنفرانس
تعیین ساعت کاری
DND
فایروال
منشی تلفنی
تنظیم خودکار تلفن
صف انتظار
ارسال پیغام صوتی به ایمیل
تنظیمات تحت وب
تماس بگیرید
1395/03/07
یستار MyPBX U100
انتقال مکالمه بدون واسطه
انتقال مکالمه با واسطه
پشتیبانی از BLF
لیست سیاه
برگشت تماس
ضبط جزئیات تماس
انتظار مکالمه
Route تماس
انتقال تماس
شماره انداز
کنفرانس
تعیین ساعت کاری
DND
فایروال
منشی تلفنی
تنظیم خودکار تلفن
صف انتظار
ارسال پیغام صوتی به ایمیل
تنظیمات تحت وب
تماس بگیرید
1395/03/07
یستار MyPBX U200
انتقال مکالمه بدون واسطه
انتقال مکالمه با واسطه
پشتیبانی از BLF
لیست سیاه
برگشت تماس
ضبط جزئیات تماس
انتظار مکالمه
Route تماس
انتقال تماس
شماره انداز
کنفرانس
تعیین ساعت کاری
DND
فایروال
منشی تلفنی
تنظیم خودکار تلفن
صف انتظار
ارسال پیغام صوتی به ایمیل
تنظیمات تحت وب
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021