1394/04/04
آنتن دیش وای لینک UHSPA-28.5x-D Pro
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
8.5
تماس بگیرید
1394/04/04
آنتن دیش وای لینک SPA-34.5X
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
34 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
تماس بگیرید
1394/04/04
آنتن دیش وای لینک SPA-34.5X-D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
34 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
تماس بگیرید
1394/04/04
آنتن دیش وای لینک UHSPA-28.5x Pro
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
Linear
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-31.5x-D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
31 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
6.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-32.5X
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
32 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
Linear
8.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-32.5x-D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
32 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-29.5X
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
29 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
6.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-29.5x-D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
29 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
6.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-31.5X
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
31 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
6.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-25.5X
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
25 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-25.5X-D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
25 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-27.5x
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
26 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
Linear
3.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-27.5X-D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
26 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
3.5
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-23.5x
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
2.3
تماس بگیرید
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک SPA-23.5X-D
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
23 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
2.3
تماس بگیرید

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020