1398/08/01
آنتن دیش وای لینک WiLink HSPA Dual 34 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 3,303,000 تومان
1398/08/01
آنتن دیش وای لینک WiLink HSPA 34 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 3,229,000 تومان
1398/08/01
آنتن دیش وای لینک WiLink HSPA Dual 32 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,695,000 تومان
1398/08/01
آنتن دیش وای لینک WiLink HSPA 32 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 2,614,000 تومان
1398/08/01
آنتن دیش وای لینک WiLink HSPA Dual 29 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,568,000 تومان
1398/08/01
آنتن دیش وای لینک WiLink HSPA 29 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 1,489,000 تومان
1398/08/01
آنتن دیش وای لینک WiLink HSPA Dual 26 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 957,000 تومان
1398/08/01
آنتن دیش وای لینک WiLink HSPA 26 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
قیمت : 879,000 تومان
1394/04/04
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA 23 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
8.5
قیمت : 524,000 تومان
1394/04/04
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA Dual 23 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
34 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
قیمت : 603,000 تومان
1394/04/04
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA 26 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
34 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
قیمت : 655,000 تومان
1394/04/04
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA Dual 26 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
28 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
Linear
5.5
قیمت : 733,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA 27 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
31 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
6.5
قیمت : 805,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA Dual 27 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
32 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
Linear
8.5
قیمت : 883,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA 29 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
32 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
5.5
قیمت : 1,040,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA Dual 29 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
29 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
6.5
قیمت : 1,119,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA 31 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
29 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
6.5
قیمت : 1,294,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA Dual 31 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
31 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
6.5
قیمت : 1,375,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA 32 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
25 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی یا افقی
قیمت : 1,489,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA Dual 32 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
25 dBi
دیش
5150 تا 5850 مگاهرتز
عمودی و افقی
قیمت : 1,568,000 تومان
1394/04/03
آنتن دیش وای لینک WiLink SPA 34 dBi
روش های خرید :

* پرداخت در محل پس از تحویل ویژه تهران

* ارسال فوری به سراسر کشور با تیپاکس و ترمینال

* با گارانتی اتصال شبکه چند منظوره
26 dBi
دیش
4900 تا 5850 مگاهرتز
Linear
3.5
قیمت : 2,885,000 تومان

محصولات ویژه

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021