راهنمای نصب ارت
راهنمای نصب ارت

راهنمای نصب ارت


در سايتهاي كامپيوتري زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي باشد :

الف  حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها
ب  هم پتانسيل بودن تجهيزات نصب شده در سايت و كاركرد صحيح آنها بخصوص تجهيزات ديجيتال و انتقال ديتا
با توجه به بكارگيري تجهيزات كامپيوتري جديد لازم است به موضوع ارت و روش اجراي اصولي آن اهميت بيشتري داده شود تا درآينده از آسيب رسيدن به نيروي انساني و تجهيزات كامپيوتري پيشگيري شده و از عملكرد صحيح تجهيزات اطمينان داشته باشيم
لزوم استفاده از سيستم ارت :
به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهاي توليد شده در بدنه كه باعث صدمه ديدن دستگاهها و افراد م يشود ، همچنين
ولتاژهاي بسيار زياد و خطرناك ناشي از برخورد صاعقه با دكلهاي كامپيوتري را بايد در جايي خنثي نمائيم . به همين منظور استفاده
از سيستم ارت و حفاظت از تجهيزات بسيار لازم و ضروري است بعلاوه با افزايش استفاده از سيستمهاي ديجيتالي و حساس ، لزوم
بازنگري در طراحي ، نصب و نگهداري سيستمهاي حفاظتي گراندينگ وجود دارد
.
06 بهمن 1393 5419
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020